შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

სალუაშვილი მიხეილ » ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში

გთხოვთ, აღწეროთ თქვენი ინიციატივები (თუკი ასეთი გაქვთ) და პოზიცია ქალთა პოლიტიკაში თანამონაწილეობის გაზრდისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ.

ღმერთის მიერ ადამიანისათვის მინიჭებული თავისუფალი ნებიდან გამომდინარე, საქართველოს ყოველი მოქალაქე, მიუხედავად სქესისა, მისთვის სასურველი საქმიანობის სფეროს არჩევაში თანაბარი უფლებით უნდა სარგებლობდეს.

ყოველგვარი რეგლამენტაცია (უპირატესობის მინიჭება, შეზღუდვა, წახალისება, დაუმსახურებელი პირობების შექმნა და სხვა), გარკვეული კუთხით დისკრიმინაციის ელემენტის მატარებელია და აქედან გამომდინარე - მიუღებელი.

ყველას უნდა ჰქონდეს თავისი ნიჭისა და ინტერესების გამოვლენის მიხედვით საქმიანობის  თანაბარი უფლება და შესაძლებლობა. 

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით