შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ჯავახიძე სერგო » ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში

გთხოვთ, აღწეროთ თქვენი ინიციატივები (თუკი ასეთი გაქვთ) და პოზიცია ქალთა პოლიტიკაში თანამონაწილეობის გაზრდისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ.
  • გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა;
  • ხელისუფლების პირველი პირების მიერ პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მხარდაჭერა;
  • ქალთა ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში – წარმომადგენლობა საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში;
  • პარტიების მიერ გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში გენდერული დისბალანსის არსებობის აღიარება და მდგომარეობის გამოსწორების სურვილი;
  • გენდერულ საკითხებზე საჯარო განხილვების გააქტიურება;
  • სახელმწიფოს მხრიდან  პარტიების წახალისების ინიციატივა პარტიულ სიებში გენდერული ბალანსისის ზრდასთან დაკავშირებით;
  • ქალთა პარტიული ორგანიზაციების მხრიდან აუცილებელია პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩართვის ხელშეწყობა.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით