შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ბურჯანაძე ნინო » გარემოს დაცვა/ეკოლოგია

გთხოვთ, დაგვისახელოთ თქვენი წინადადებები (თუკი ასეთი გაქვთ), რომლებიც მიმართულია უფრო ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნისაკენ.

ევროკავშირი, ეუთო, ევროსაბჭო, დიდი ხანია, ითხოვენ ჩვენი ქვეყნისგან ენერგოდაზოგვის და ენერგოეფექტურობის კანონმდებლობის შემუშავებას და განხორციელებას. 

  • საბიუჯეტო შენობების ენერგოხარჯები ამ ეტაპზე არის დაახლოებით 200 მილიონი ლარი. სპეციალისტების აზრით, შეიძლება ამ ხარჯების  50%-ით შემცირება.
  • უნდა შეიქმნას პრეზიდენტთან არსებული ექსპერტთა საბჭო და შემუშავდეს ქვეყნის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მდგრადი განვითარების სტრატეგია.
  • უნდა შეიქმნას „მწვანე ენერგეტიკის“ კონცეფცია, რომლის თანახმადაც საქართველოში ეტაპობრივად დაინერგება ალტერნატიული ენერგიის წარმოება და მიწოდება. მზის და ქარის მიერ წარმოებულ ენერგიას ფართოდ იყენებენ მსოფლიოს ყველა განვითარებულ ქვეყანაში.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით