შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

სალუაშვილი მიხეილ » ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებები

რა პოლიტიკას გაატარებდით ეთნიკური უმცირესობების უფლებათა დაცვისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი მეტი ინტეგრაციისათვის?

საქართველოს ყველა მოქალაქე, მიუხედავად მისი რელიგიური ან ეთნიკური კუთვნილებისა, თანაბარი უფლებებით უნდა სარგებლობდეს. სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ საქართველოს ყოველი მოქალაქე, მისი იდენტობის შენარჩუნების პარალელურად, შესაბამისად ფლობდეს სახელმწიფო ენას, რაც თავის მხრივ იქნება ეთნიკური და რელიგიური უმცირესოებების წარმომადგენლების ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში სათანადოდ ჩართვის მთავარი წინაპირობა.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით