შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

სალუაშვილი მიხეილ » გადასახადები და კრედიტი

უნდა ჰქონდეთ თუ არა კრედიტორებს კრედიტის/გასესხებული თანხის იპოთეკით დატვირთული საცხოვრებელი ფართის ხარჯზე ამოღების უფლება? რატომ?

ორმხრივად აღებული საანგარიშსწორებო ვალდებულებიდან გამომდინარე, კრედიტორს  აქვს უფლება მოითხოვოს მოვალისაგან, გარკვეული ქმედების შესრულება. აქედან გამომდინარე, საანგარიშსწორებო ვალდებულების ერთ მხარეს (კრედიტორს) უფლება აქვს მოსთხოვოს მეორე მხარეს (დებიტორს), მოახდინოს ორმხრივად აღებული ვალდებულების შესასრულებლად, კანონმდებლობით განსაზღვრული მოქმედება.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით