ჩიხლაძე გიორგი » გადასახადები

თქვენი აზრით, როგორი საგადასახადო სისტემაა მისაღები საქართველოსთვის და რა პრინციპით უნდა განისაზღვრებოდეს საშემოსავლო გადასახადი?

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს საგადასახადო სისტემას. რეკომენდებული იქნებოდა, რომ მიღებულ იქნეს საგადასახადო სისტემის ამერიკის მოდელი – მეტი შემოსავალი – პროგრესირებადი დაბეგვრა. საშემოსავლო დაბეგვრიდან უნდა განთავისუფლდეს მოსახლეთა ის ნაწილი, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი არ აღემატება 300 ლარს.

ბიზნესის დაბეგვრაში უნდა შემუშავდეს შეღავათიანი დაბეგვრის პროგრამა, რომელიც მიმართული იქნება (როგორც მაგალითი):

მოთხოვნის ყოველწლიური ინდექსაციით;

პარალელურად უნდა შემუშავდეს საზოგადოებაში საშემოსავლო ბეგარის დროული გადახდის რეკლამირების პროგრამა.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia