ჩიხლაძე გიორგი » ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებები

რა პოლიტიკას გაატარებდით ეთნიკური უმცირესობების უფლებათა დაცვისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი მეტი ინტეგრაციისათვის?

საერთოდ ეთნიკური უმცირესობის უფლებები ავტომატურად იქნება დაცული, თუ სახელმწიფოში გატარებული მოქალაქეობის კულტის რეკლამირების საფუძველზე მოხდება სახელმწოფოში არსებული ყველა ეთნიკური ჯგუფის, როგორც მცნების გაფერმკრთალება. როდესაც სახელმწიფოში არსებული ყველა ეთნიკური ჯგუფისათვის პრივილეგირებული მცნება არის მოქალაქეობის ინსტიტუტი, როდესაც სახელმწიფოს პოლიტიკა მიმართულია არა ნაციონალურობის გაღრმვებაზე, არამედ ნაციონალობების გაიგივებაზე, მოქალაქეობის როგორც მცნების ფარგლებში.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia